Vì lý do bảo mật và để tránh việc rửa tiền, chúng tôi cần tài liệu bổ sung từ bên thứ ba gửi tiền trước khi chuyển tiền.

Maeen Updated by Maeen

Vì lý do bảo mật và để tránh việc rửa tiền, chúng tôi cần tài liệu bổ sung từ bên thứ ba gửi tiền trước khi chuyển tiền.

How did we do?

Những tài liệu bổ sung nào được yêu cầu đối với bên thứ ba gửi tiền?

Nếu tôi gửi tiền từ tài khoản của mình, tôi có cần tải lên các tài liệu bổ sung không?

Contact