Tôi có thể cung cấp thông tin về tài khoản hiện tại tôi có ở quốc gia của mình để kích hoạt không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn không thể kích hoạt tài khoản của mình bằng tài khoản ngân hàng từ quốc gia của bạn.

Đọc về các tùy chọn khác nhau cho các tài khoản hiện tại ở Đức tại đây.

How did we do?

Bằng chứng về IBAN nghĩa là gì?

Khi đủ 18 tuổi, tôi có thể mở tài khoản ngân hàng của riêng mình và gửi IBAN mới không?

Contact