Tôi có thể mở tài khoản phong tỏa với khoảng thời gian ít hơn 12 tháng không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể phong tỏa tiền ít hơn 12 tháng.

Xin lưu ý rằng bạn phải phong tỏa đúng số tiền mà chính phủ Đức yêu cầu đối với kế hoạch học tập của bạn.

How did we do?

Tôi có thể nộp thêm một khoản tiền phong tỏa cho gia đình mình không?

Contact