Tôi đang nhận một khoản vay để trang trải một phần việc học của mình, tôi có thể chỉ phong tỏa số tiền còn thiếu được không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể phong tỏa số tiền còn thiếu sau khi nhận khoản vay.

How did we do?

Đăng ký tài khoản phong tỏa như thế nào?

Tôi có cần một tài khoản Đức khi mở tài khoản phong tỏa không?

Contact