Tôi mới có tài khoản ngân hàng mới, làm sao tôi cập nhật thông tin này?

Maeen Updated by Maeen

Nếu các khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ bắt đầu được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng mới, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn để cập nhật thông tin này.

How did we do?

Bảo hiểm y tế công chi trả những khoản nào?

Tôi chưa có thư mời nhập học từ trường Đại học, tôi vẫn có thể đăng ký Bảo hiểm y tế công không?

Contact