Mất bao lâu để nhận được xác nhận sau khi số tiền được chuyển?

Maeen Updated by Maeen

Chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận số tiền phong tỏa cho bạn ngay khi tiền được chuyển vào tài khoản của bạn.

Đối với các giao dịch quốc tế, quá trình này có thể mất từ 3-5 ngày làm việc.

How did we do?

Nếu tôi chuyển tiền vào tài khoản bị phong tỏa của mình và sau đó nhận được khoản vay, tôi có thể chuyển tiền lần thứ hai và nhận lại số tiền chuyển ban đầu không?

Làm sao tôi có thể nhận được thư xác nhận mới nhất để nộp xin thị thực?

Contact