Những tài liệu bổ sung nào được yêu cầu đối với bên thứ ba gửi tiền?

Maeen Updated by Maeen

Nếu người khác gửi tiền cho bạn, chúng tôi yêu cầu tài liệu ID có ảnh chính thức của người gửi cùng với Tuyên bố đồng ý.

Giấy tờ tùy thân có ảnh có thể là hộ chiếu, Căn cước công dân hoặc bằng lái xe.

How did we do?

Tôi có phải đợi thông tin chi tiết của bên thứ ba thanh toán được phê duyệt trước khi bắt đầu chuyển tiền không?

Vì lý do bảo mật và để tránh việc rửa tiền, chúng tôi cần tài liệu bổ sung từ bên thứ ba gửi tiền trước khi chuyển tiền.

Contact