59€ có bao gồm phí bảo hiểm y tế của tôi không?

Maeen Updated by Maeen

Không. 59€ là phí ký quỹ cho Tài khoản phong tỏa của bạn. Hàng tháng, bạn sẽ cần thanh toán phí bảo hiểm cho nhà cung cấp mà bạn lựa chọn. Số tiền này sẽ khác nhau tùy theo nhà cung cấp bảo hiểm của bạn.

How did we do?

Trong trường hợp phải hoãn học kỳ của mình, tôi phải cung cấp những giấy tờ gì?

Tôi đã mở một tài khoản phong tỏa và chuyển tiền. Nếu tôi nâng cấp lên PRIME, làm cách nào để lấy lại giá chiết khấu?

Contact