Tôi đã 30 tuổi. Tôi vẫn đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế công chứ?

Het Parekh Updated by Het Parekh

Nếu bạn đã đủ 30 tuổi, bạn không còn đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế công với tư cách là học sinh quốc tế nữa.

Chi tiết
Đừng lo, nếu bạn đã bước sang tuổi 30 trong quá trình học, bạn vẫn có thể đăng ký Bảo hiểm y tế công cho học kỳ hiện tại. Hãy liên lạc với chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Ai chịu trách nhiệm gửi thông báo bảo hiểm online hay được gọi là M10?

Tôi có thể nhận được số an sinh xã hội bằng cách nào?

Contact