Ai đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân CannyWings của Coracle?

Maeen Updated by Maeen

Chỉ những sinh viên ngôn ngữ và Studienkolleg đăng ký Tài khoản phong tỏa với Coracle mới đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm tư nhân với Cannywings.

How did we do?

Sự khác biệt giữa bảo hiểm y tế công và tư ở Đức là gì?

Làm cách nào tôi có thể kích hoạt bảo hiểm CannyWings của mình?

Contact