Thông báo M10 là gì?

Ayse Updated by Ayse

M10 là thông báo online mà nhà cung cấp Bảo hiểm của bạn sẽ gửi đến trường đại học của bạn để xác nhận sinh viên đã được bảo hiểm hoặc có được miễn bảo hiểm hay không.

How did we do?

Tôi có thể tìm tài liệu Bảo hiểm y tế của mình ở đâu để gia hạn thị thực?

Bảo hiểm y tế công ở Đức có bắt buộc không?

Contact