Làm thế nào tôi có thể thay đổi thông tin trường Đại học của mình sau khi mở tài khoản phong tỏa?

Het Parekh Updated by Het Parekh

Để thay đổi hoặc cập nhật thông tin trường đại học của bạn, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản của mình trên cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi. Và bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin trường đại học của mình.

How did we do?

Có phí duy trì hàng tháng không?

Đăng ký tài khoản phong tỏa như thế nào?

Contact