Điều gì xảy ra nếu tên người thụ hưởng không chính xác?

Maeen Updated by Maeen

Nếu tên người thụ hưởng không chính xác, giao dịch chuyển tiền của bạn sẽ không được thực hiện và tiền sẽ được trả lại cho ngân hàng ban đầu từ nơi tiền được chuyển. Quá trình này mất bao lâu sẽ tùy thuộc vào ngân hàng gửi của bạn.

How did we do?

Trong trường hợp tôi bị từ chối cấp visa, Coracle sẽ hoàn tiền vào ?

Tôi có nhận được thư xác nhận của mình qua bưu điện không?

Contact