Lợi ích của gói PRIME UNI là gì?

Maeen Updated by Maeen

Tài khoản phong tỏa tiêu chuẩn có giá 99 Euros và không bao gồm bảo hiểm du lịch miễn phí, còn gói PRIME UNI có bao gồm loại bảo hiểm này.

How did we do?

Tôi đến Đức với tư cách là một sinh viên ngôn ngữ hoặc sinh viên dự bị đại học để chuẩn bị vào Đại học, vậy tôi có đủ điều kiện tham gia PRIME UNI không?

Sự khác biệt giữa tài khoản phong tỏa tiêu chuẩn và PRIME UNI là gì?

Contact