Tôi có thể chỉ đăng ký bảo hiểm du lịch từ Coracle mà không yêu cầu bảo hiểm y tế không?

Maeen Updated by Maeen

Không, chúng tôi không cung cấp bảo hiểm du lịch riêng lẻ. Học sinh phải đăng ký bảo hiểm y tế công hoặc tư nhân nhận được bảo hiểm du lịch miễn phí.

How did we do?

Làm cách nào để tôi đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm du lịch miễn phí của Coracle?

Contact