Nếu tôi nhận được học bổng sau khi chuyển tiền vào tài khoản bị phong tỏa, Coracle có thể hoàn trả số tiền cho tôi không?

Maeen Updated by Maeen

Có, chúng tôi có thể gửi số tiền thừa cùng với khoản thanh toán đầu tiên của bạn.

How did we do?

Coracle sẽ cung cấp cho tôi một tài liệu yêu cầu giấy Sperrfreigabe chứ?

Tôi phải làm những bước gì nếu thị thực của tôi bị từ chối?

Contact