Coracle sẽ cung cấp cho tôi một tài liệu yêu cầu giấy Sperrfreigabe chứ?

Maeen Updated by Maeen

​ Có, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một lá thư mà sau đó có thể được gửi đến đại sứ quán để yêu cầu Sperrfreigabe.

Để được trợ giúp thêm về vấn đề này, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Làm thế nào để tôi có thể nhận được giấy Sperrfreigabe?

Nếu tôi nhận được học bổng sau khi chuyển tiền vào tài khoản bị phong tỏa, Coracle có thể hoàn trả số tiền cho tôi không?

Contact