Phí bảo hiểm y tế của tôi sẽ bị trừ vào ngày nào hàng tháng?

Maeen Updated by Maeen

Thông thường, phí bảo hiểm y tế được trừ vào ngày 15 hàng tháng từ tài khoản ngân hàng của bạn. Ngoài ra, việc này còn tùy thuộc vào quyết định của nhà cung cấp bảo hiểm của bạn. Để biết thông tin chi tiết mới nhất, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn.

How did we do?

Làm cách nào tôi có thể kích hoạt bảo hiểm y tế của mình?

Ai đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế tư nhân?

Contact