Tôi có thể nhận được số an sinh xã hội bằng cách nào?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn đã đăng ký bảo hiểm y tế với Coracle trước khi đến Đức, nhà cung cấp bảo hiểm của bạn sẽ đăng ký số an sinh xã hội cho bạn (Rentenversicherungsnummer hoặc RVNR). Tất nhiên, bạn cũng có thể nhận số này sau khi đến Đức.

How did we do?

Tôi đã 30 tuổi. Tôi vẫn đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế công chứ?

Tôi đã điền đầy đủ thông tin trên trang web của TK. Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được thẻ bảo hiểm?

Contact