Tôi có thể thay đổi số hộ chiếu của mình sau khi mở tài khoản phong tỏa không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể cập nhật số hộ chiếu của mình sau khi mở Tài khoản phong tỏa.

Bạn hãy gửi hộ chiếu mới tới support@coracle.de và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

How did we do?

Những tài liệu nào cần thiết để mở tài khoản phong tỏa?

Tôi có cần địa chỉ ở Đức trước khi đăng ký tài khoản phong tỏa không?

Contact