Tôi có thể bắt đầu nhận được các khoản tiền hàng tháng kể từ ngày tôi nhận được thị thực không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn chỉ có thể bắt đầu nhận các khoản thanh toán kể từ ngày bạn nhập cảnh vào Đức, không phải ngày bạn nhận được thị thực.

Xin lưu ý: Các khoản thanh toán chỉ có thể được bắt đầu trong ba tháng trước đó kể từ khi bạn tải thông tin chi tiết của mình lên cổng thông tin.

Ví dụ: nếu bạn đến Đức vào tháng 1 và kích hoạt tài khoản của mình vào tháng 3, bạn có thể yêu cầu thanh toán từ tháng 1, tháng 2 và tháng 3.

Để biết thêm thông tin, hãy viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Làm cách nào để kích hoạt tài khoản phong tỏa của tôi?

Contact