Tôi chưa đủ 18 tuổi và không thể mở tài khoản ngân hàng riêng của mình. Khoản tiền được chi trả có thể chuyển cho người giám hộ của tôi không?

Maeen Updated by Maeen

Có, các khoản thanh toán hàng tháng có thể được chuyển vào tài khoản của người giám hộ của bạn nếu bạn dưới 18 tuổi. Chúng tôi yêu cầu các tài liệu bổ sung để bắt đầu thanh toán đến tài khoản người giám hộ. Vui lòng viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de để biết thêm thông tin.

How did we do?

Làm cách nào để kích hoạt tài khoản phong tỏa của tôi?

Tôi có thể mở phong tỏa tiền từ quốc gia của tôi không?

Contact