Tại sao và khi nào tôi cần một tài khoản phong tỏa?

Maeen Updated by Maeen

Bạn cần có Tài khoản phong tỏa khi xin thị thực hoặc giấy phép cư trú để chứng minh tài chính ổn định khi sang Đức học tập, làm việc, đoàn tụ gia đình, v.v.. Đó là một yêu cầu của chính phủ Đức.

How did we do?

Tại sao tôi nên đăng ký tài khoản phong tỏa tại Coracle?

Tôi có thể mở tài khoản phong tỏa nếu tôi chưa đủ 18 tuổi không?

Contact