Có phí duy trì hàng tháng không?

Maeen Updated by Maeen

Chúng tôi không tính phí duy trì hàng tháng. Do đó chúng tôi chính là dịch vụ Tài khoản phong tỏa giá trị nhất trên thị trường.

How did we do?

Mất bao lâu để mở tài khoản phong tỏa?

Làm thế nào tôi có thể thay đổi thông tin trường Đại học của mình sau khi mở tài khoản phong tỏa?

Contact