Làm cách nào để chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa của tôi?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể chuyển tiền qua ngân hàng địa phương hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ Forex.

How did we do?

Tôi có thể chuyển thêm tiền vào tài khoản phong tỏa của mình được không?

Người khác có thể chuyển tiền cho tôi không?

Contact