Tôi phải làm những bước gì nếu thị thực của tôi bị từ chối?

Maeen Updated by Maeen

Trong trường hợp bị từ chối cấp thị thực, vui lòng cung cấp thư từ chối cấp thị thực để chúng tôi có thể xử lý việc hoàn trả số tiền phong tỏa.

How did we do?

Nếu tôi nhận được học bổng sau khi chuyển tiền vào tài khoản bị phong tỏa, Coracle có thể hoàn trả số tiền cho tôi không?

Sperrfreigabe là gì và tại sao nó bắt buộc cho việc giải ngân?

Contact