Tôi có thể mở tài khoản phong tỏa cho khoảng thời gian hơn 12 tháng không?

Maeen Updated by Maeen

Có, để biết thêm thông tin về việc phong tỏa hơn 12 tháng, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Ai đủ điều kiện để mở tài khoản phong tỏa?

Tôi có thể nộp thêm một khoản tiền phong tỏa cho gia đình mình không?

Contact