Làm cách nào tôi có thể kích hoạt tài khoản PRIME của mình?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể kích hoạt PRIME bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng hiện tại, thị thực và con dấu nhập cảnh của mình trong các liên kết bên dưới

 Health Insurance

Blocked Account

How did we do?

Ai đủ điều kiện tham gia PRIME UNI?

Tôi có thể nâng cấp lên PRIME bất cứ lúc nào đúng không?

Contact