Tôi có thể tìm tài liệu Bảo hiểm y tế của mình ở đâu để gia hạn thị thực?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bảo hiểm cho thời gian gia hạn của bạn chưa được kích hoạt, bạn có thể tải xuống tài liệu đăng ký gia hạn từ cổng thông tin trực tuyến của mình.

Nếu bảo hiểm của bạn cho thời gian gia hạn đã được kích hoạt, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn để nhận tài liệu này.

How did we do?

Trường Đại học của tôi yêu cầu giấy xác nhận Bảo hiểm y tế mới nhất. Tôi có thể tìm thấy nó ở đâu?

Thông báo M10 là gì?

Contact