Bảo hiểm y tế cộng đồng (Bảo hiểm y tế công) là gì?

Maeen Updated by Maeen

Bảo hiểm y tế công ở Đức, hay Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), là bảo hiểm y tế theo luật định, cung cấp cho khoảng 90% dân số ở Đức. Đăng ký Bảo hiểm y tế công là nghĩa vụ bắt buộc ở Đức.

Tìm hiểu thêm về hệ thống Bảo hiểm y tế công Đức ở ĐÂY.

How did we do?

Ai có đủ điều kiện để đăng kí Bảo hiểm công?

Contact