Sẽ mất bao nhiêu ngày để xác minh tài liệu của bên thứ ba thanh toán?

Maeen Updated by Maeen

Tài liệu của người trả tiền sẽ được xác minh trong vòng 3 ngày.

How did we do?

Tôi nên điền gì cho mục "Tên của chủ tài khoản" trong văn bản Xác nhận? Tên của tôi hay tên của bên thứ ba?

Tôi cần thay đổi thông tin chi tiết về người thanh toán của mình. Tôi nên làm gì?

Contact