Tôi nên điền gì cho mục "Tên của chủ tài khoản" trong văn bản Xác nhận? Tên của tôi hay tên của bên thứ ba?

Maeen Updated by Maeen

Bạn phải nhập tên của người trả tiền bên thứ ba làm tên chủ tài khoản trong ăn bản Xác nhận.

How did we do?

Văn bản Xác nhận là gì?

Sẽ mất bao nhiêu ngày để xác minh tài liệu của bên thứ ba thanh toán?

Contact