Tôi có thể dùng Tài khoản phong tỏa để trả tiền thuê nhà hoặc học phí không?

Anna Updated by Anna

Không, điều này là không thể. Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng từ Coracle ở tài khoản Đức hiện tại của bạn. Đó là tài khoản bạn nên sử dụng để trả tiền thuê nhà hoặc bất kỳ chi phí sinh hoạt nào khác.

How did we do?

Tôi sở hữu hai tài khoản ngân hàng riêng biệt và tôi muốn i tiền từ hai tài khoản đó, tôi nên làm như thế nào?

Coracle có thể cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng trung gian cho tôi được không?

Contact