Tôi có phải tải lên giấy chứng nhận đăng ký để kích hoạt tài khoản phong tỏa của mình không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn không cần cung cấp giấy nhập học để kích hoạt Tài khoản phong tỏa của mình.

How did we do?

Khi nào tôi sẽ nhận được số tiền còn thừa và khoản tiền dự phòng của mình?

Tôi có thể gửi tài liệu gì làm bằng chứng về IBAN?

Contact