Tôi sở hữu hai tài khoản ngân hàng riêng biệt và tôi muốn i tiền từ hai tài khoản đó, tôi nên làm như thế nào?

Maeen Updated by Maeen

How did we do?

Tôi có thể chuyển tiền thông qua thẻ tín dụng không?

Tôi có thể dùng Tài khoản phong tỏa để trả tiền thuê nhà hoặc học phí không?

Contact