Tôi có thể mở phong tỏa tiền từ quốc gia của tôi không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn không thể mở phong tỏa tiền từ quốc gia của mình, bạn chỉ có thể kích hoạt tài khoản khi bạn đến Đức.

How did we do?

Tôi chưa đủ 18 tuổi và không thể mở tài khoản ngân hàng riêng của mình. Khoản tiền được chi trả có thể chuyển cho người giám hộ của tôi không?

Tôi muốn mở phong tỏa toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình cùng một lúc, tôi phải làm gì?

Contact