Cannywings là gì?

Maeen Updated by Maeen

Cannywings là hãng bảo hiểm y tế tư nhân độc quyền dành cho sinh viên PRIME PRE của Coracle, phù hợp với những sinh viên quốc tế đến Đức học tập. Cannywings được cung cấp bởi ERGO, một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất ở Châu Âu.

How did we do?

Những lợi ích nào của gói PRIME PRE?

Tôi có thể tìm thấy tất cả các tài liệu liên quan đến tài khoản phong tỏa và bảo hiểm y tế của mình ở đâu?

Contact