Tôi phải làm gì nếu hộ chiếu của tôi không được đóng dấu khi đến Đức?

Maeen Updated by Maeen

Nếu hộ chiếu của bạn không được đóng dấu khi bạn đến Đức, bạn có thể gửi cho chúng tôi bản sao thị thực hiện tại và thông tin vé máy bay của bạn.

How did we do?

Tôi có thể tìm thấy mã số đăng ký của mình ở đâu?

Tôi chỉ thấy một tùy chọn để nhập IBAN bắt đầu bằng DE. Tôi nên làm gì nếu IBAN của tôi không bắt đầu bằng DE?

Contact