Nếu tôi chuyển tiền vào tài khoản bị phong tỏa của mình và sau đó nhận được khoản vay, tôi có thể chuyển tiền lần thứ hai và nhận lại số tiền chuyển ban đầu không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể chuyển vào toàn bộ số tiền phong tỏa và nhận lại số tiền dư trong lần thanh toán đầu tiên của mình.

How did we do?

Mất bao lâu để nhận được xác nhận sau khi số tiền được chuyển?

Contact