Mã nội dung chuyển tiền của tôi quá dài. Tôi có thể thay đổi nó được không?

Maeen Updated by Maeen

Nếu có giới hạn về các ký tự được nhập trong mục nội dung chuyển tiền, hãy chỉ nhập số đăng ký (Application number) của bạn.

How did we do?

Tôi nhận được ít tiền hơn số tiền tôi đã chuyển ban đầu. Tại sao lại vậy?

Tôi có thể chuyển thêm tiền vào tài khoản phong tỏa của mình được không?

Contact