Tôi đã chuyển một số tiền vượt quá so với quy định vào tài khoản phong tỏa của mình. Nhưng tại sao nó không được hiển thị trong cổng thông tin?

Maeen Updated by Maeen

Vì đại sứ quán yêu cầu một số tiền phong tỏa nhất định nên cổng thông tin sẽ chỉ hiển thị đúng số tiền đó. Bất kỳ khoản tiền vượt quá nào được chuyển sẽ không được hiển thị trong cổng thông tin.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về chủ đề này, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Coracle có chấp nhận tiền mặt không? Tôi có thể đến văn phòng của Coracle để nộp tiền không?

Contact