Nếu tôi gửi tiền từ tài khoản của mình, tôi có cần tải lên các tài liệu bổ sung không?

Maeen Updated by Maeen

Không, nếu bạn đang chuyển tiền từ tài khoản của mình, chúng tôi không yêu cầu tài liệu bổ sung.

How did we do?

Vì lý do bảo mật và để tránh việc rửa tiền, chúng tôi cần tài liệu bổ sung từ bên thứ ba gửi tiền trước khi chuyển tiền.

Contact