Khoản tiền của tôi có thể được gửi đến tài khoản của người khác không phải của tôi không?

Maeen Updated by Maeen

Không, chúng tôi chỉ có thể chuyển các khoản thanh toán hàng tháng của bạn vào tài khoản ngân hàng do bạn đứng tên.

Nếu bạn vẫn dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với support@coracle.de để được hỗ trợ thêm về vấn đề này.

How did we do?

Tôi sẽ nhận được khoản được chi trả hàng tháng vào ngày nào?

Tôi có thể tìm thấy mã số đăng ký của mình ở đâu?

Contact