Tôi nên chọn tùy chọn nào nếu tôi muốn mở một tài khoản phong tỏa cho mục đích đoàn tụ gia đình?

Maeen Updated by Maeen

Hãy chọn Gastgeber Host khi mở Tài khoản phong tỏa mục đích Đoàn tụ gia đình.

How did we do?

Tôi có thể nộp vào tài khoản phong tỏa hơn 934 Euro mỗi tháng không?

Tài khoản phong tỏa là gì?

Contact