Khi nào tôi nhận được khoản được chi trả đầu tiên?

Maeen Updated by Maeen

Khoản thanh toán đầu tiên của bạn sẽ được tiến hành trong khoảng 7-14 ngày làm việc sau khi bạn tải chi tiết tài khoản ngân hàng của mình lên cổng thông tin.

How did we do?

Tôi nên mở tài khoản nào ở Đức để nhận tiền?

Contact