Làm cách nào để kích hoạt tài khoản phong tỏa của tôi?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể kích hoạt Tài khoản phong tỏa của mình bằng cách điền thông tin chi tiết về tài khoản hiện tại (tài khoản ngân hàng địa phương ở Đức) vào liên kết bên dưới.

https://www.coracle.de/blocked-account/application/user

How did we do?

Tôi có thể bắt đầu nhận được các khoản tiền hàng tháng kể từ ngày tôi nhận được thị thực không?

Tôi chưa đủ 18 tuổi và không thể mở tài khoản ngân hàng riêng của mình. Khoản tiền được chi trả có thể chuyển cho người giám hộ của tôi không?

Contact