Tôi có nhận được thẻ bảo hiểm cho bảo hiểm tư nhân của mình không?

Maeen Updated by Maeen

Không, tương tự với bất kỳ nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân nào, bạn sẽ không nhận được thẻ bảo hiểm bản cứng, tuy nhiên, bạn sẽ nhận được một chứng nhận bảo hiểm có thể được sử dụng làm bằng chứng về bảo hiểm của bạn và bạn có thể mang chúng theo đến bất kỳ cuộc hẹn hoặc điều trị nào.

How did we do?

Có gói PRIME đối với bảo hiểm tư không?

Làm thế nào tôi có thể hủy bảo hiểm tư nhân của mình?

Contact