Số an sinh xã hội là gì?

Maeen Updated by Maeen

Sozialversicherungsnummer là số an sinh xã hội ở Đức, gồm 12 chữ số được cấp cho mỗi người khi sinh hoặc khi họ đăng ký bảo hiểm y tế lần đầu.

Nhà cung cấp bảo hiểm cũng như tất cả các nhà tuyển dụng của bạn cần loại số này để làm thủ tục hành chính. 

How did we do?

Tôi có thể cung cấp IBAN tài khoản phong tỏa của mình để kích hoạt bảo hiểm y tế không?

Khi tôi điền đơn đăng ký, tôi nên viết gì trong mục "các kỳ tôi đã học"?

Contact