Tôi có thể chuyển thêm tiền vào tài khoản phong tỏa của mình được không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể chuyển vượt quá tối đa 2000 Euro và số tiền đó sẽ được trả lại cho bạn trong lần thanh toán đầu tiên.

How did we do?

Mã nội dung chuyển tiền của tôi quá dài. Tôi có thể thay đổi nó được không?

Làm cách nào để chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa của tôi?

Contact