Sperrfreigabe là gì và tại sao nó bắt buộc cho việc giải ngân?

Maeen Updated by Maeen

Sperrfreigabe là một lá thư xác nhận từ đại sứ quán nói rằng họ không phản đối việc giải phóng các khoản tiền.

Theo luật của Đức, chúng tôi không thể giải ngân nếu không có thư xác nhận này.

How did we do?

Tôi phải làm những bước gì nếu thị thực của tôi bị từ chối?

Đã hơn 30 ngày kể từ khi tôi yêu cầu hoàn tiền nhưng tôi vẫn chưa nhận được. Tôi nên làm gì?

Contact